Thông báo kết thúc khóa học B2-98, C-28

Trung Tâm Đào Tạo & Dạy Nghề 579 Thông Báo

+ Buổi Chiều : Thứ 5 ngày 14/05/2015 : Kiểm tra kết thúc khóa học Việt Nam Tokai
Thứ 6 ngày 15/05/2015 : 
+ Buổi Sáng : Thi Lý Thuyết
+ Buổi Chiều :Thi Thực Hành 
Thứ 7 ngày 16/05/2015 : 
+ Buổi Sáng : B2-98, C-28 Kiểm tra kết thúc môn lần1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *