Hệ thống tổ chức

Sơ đồ hệ thống cơ cấu tổ chức:

Công ty CP 579 PHÁT ĐẠT :

 
CHỦ TỊCH HĐQT kiêm GIÁM ĐỐC
ĐÀM QUANG VIỆT

bo-may-to-chuc2-Cty

 

Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>