Thông báo v/v tạm hoãn các kỳ SHQG

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND và thông báo của Sở GTVT thành phố Đà Nẵng v/v phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Trung tâm Đào tạo 579 xin thông báo: tạm hoãn các kỳ sát hạch quốc gia cấp Giấy phép xe kể từ ngày 27/7/2020 cho đến khi Sở GTVT có thông báo lịch trình cụ thể.

Do tình hình chung nên rất mong các học viên hết sức thông cảm và cùng hợp tác.

Kính báo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *