img20161207082840w

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Đào tạo 579

Ông Lê Thanh Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm từ ngày 01/7/2014. Trong thời gian này ông Lê Thanh Hùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; điều hành Trung tâm hoạt động ổn định và có phát triển, hoàn thành công tác đầu tư, mở rộng lĩnh vực hoạt động và xây dựng phương án xã hội hoá công tác đào tạo nhằm thu hút và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của đơn vị… từ đó Tổng Giám đốc đề xuất và được HĐQT Công ty chấp thuận để ban hành quyết định bổ nhiệm ông LÊ THANH HÙNG chính thức giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 kể từ ngày 01/12/2016.

img20161207082840w

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>